Ponukové konanie: Nájom nebytového priestoru

MŠK Púchov, s.r.o. ponúka na prenájom nebytový priestor (bývalý Biliard Bar)  o výmere 309m2 nachádzajúceho sa v objekte športovej haly, súpisné číslo 834, postavenej na parcele KN č. 1224/3, k.ú. Púchov, LV č.1.

 

Minimálna cena za nájom : 40€/m2 za rok + DPH + služby (podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov)

 

Doba nájmu: do troch rokov

 

Svoje ponuky o nájom nebytového priestoru zasielajte elektronicky na adresu: mskpuchov@mskpuchov.sk do 5. júna 2018.