Informácie o spoločnosti

Spôsob zriadenia spoločnosti:

Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o., so sídlom Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov bola založená ako obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.2003. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov.
 

Právomoci a kompetencie spoločnosti sú dané:

 • Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • Obchodným zákonníkom
   

Organizačná štruktúra spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a dozorná rada. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti samostatne. Dozorná rada sa skladá z troch členov. Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti.


 

Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. má nasledovnú organizačnú štruktúru:

 • správa spoločnosti
 • športová hala
 • krytá plaváreň
 • futbalový štadión
 • zimný štadión
 • púchovský futbalový klub
 • púchovský hokejový klub
 • púchovský volejbalový klub