Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

1. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VOČI ROZHODNUTIAM MŠK PÚCHOV s.r.o.
 

Miesto podania opravného prostriedku:
MŠK Púchov s.r.o.
1. mája 834/29
020 01 Púchov


Spôsob podania opravného prostriedku:
zásadne písomne v dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia MŠK Púchov s.r.o. nevyplýva niečo iné.


Lehota na podanie opravného prostriedku:
zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.


2. SÚDNE PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ MŠK PÚCHOV s.r.o.

Súdnemu preskúmaniu podliehajú tie rozhodnutia spoločnosti, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.
Pri preskúmaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.