Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií platný od 01.07.2013

Za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:

 

Súbory na stiahnutie