Postup pri sprístupňovaní informácií

Postup pri sprístupňovaní informácií


Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V súvislosti s platnosťou zákona Národnej rady SR č. 211/ 2000 Z.z. o poskytovaní informácií oznamujeme, že povereným pracovníkom pre poskytovanie informácií v spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. je: konateľ spoločnosti Ing. Štefan Ondrička

 

Žiadosť o poskytovanie informácií je možné podať:

- písomne,

- ústne - telefonicky na tel. č. 042 46 32 440,

- elektronickou poštou na: mskpuchov@mskpuchov.sk,

- alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Písomné žiadosti sú prijímané poštou, alebo priamo v kancelárií správy MŠK Púchov s.r.o. na adrese 1. mája 834/29 č. dverí 27. Osobné a telefonické žiadosti sú vybavované v stránkových dňoch.
Materiálne náklady spojené s poskytovaním informácie budú v zmysle zákona účtované žiadateľovi.
 

Platné predpisy, podľa ktorých spoločnosť koná a rozhoduje vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám:

- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

- Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

 

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou.