Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov pre kamerový systém

 (ďalej len "Informácie")

podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon).

 

Tieto informácie sú určené pre: zamestnanci, návštevníci, klienti (ako dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získal priamo od dotknutých osôb a ktoré spracúva:

 

MŠK Púchov s.r.o.

Ul. 1. mája 834/29
020 01 Púchov  
Slovensko

IČO: 36332500  
DIČ: 2021774557  
IČ DPH:  SK2021774557

ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu videozáznam a fotografia.

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účely: ochrana života, zdravia a majetku.

 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva na ochrane majetku a zdravia. Pri posudzovaní iných dostupných bezpečnostných opatrení prevádzkovateľ dospel k záveru, že ide o jediný najvhodnejší spôsob. Faktory ochrana majetku a bezpečnosti proti právu na súkromie sú v tomto prípade vyvážené.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov.

 

Poskytovanie osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb môže Prevádzkovateľ poskytnúť nasledujúcim príjemcom:

 

■ Orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

 

Doba uchovávania údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu maximálne 72 hodín po sebe.

 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo dané na prenosnosť osobných údajov, a to za podmienok stanovených v článkoch § 21 až § 28 Zákona.

Za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, má dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba môže na uplatnenie svojich práv kontaktovať prevádzkovateľa na adrese uvedenej vyššie, alebo e-mailom podať sťažnosť ohľadom spracúvania jeho údajov Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Monitorovaný priestor:

kamera č.1 (statická) - snímacie zariadenie umiestnené vo vestibule zimného štadióna vľavo oproti bočnému vchodu do zimného štadióna, sníma priestor bočného vchodu do zimného štadióna

kamera č.2 (statická) - snímacie zariadenie umiestnené vo vestibule zimného štadióna vpravo oproti bočnému vchodu do zimného štadióna, sníma priestor vchodu do priestoru pri ľadovej ploche