Príspevok na športovú činnosť dieťaťa - ako dobrovoľný príspevok zamestnávateľa - od 01.01.2020

Oznamujeme rodičom detí (zákonným zástupcom detí), ktoré realizujú športovú činnosť v športových kluboch MŠK Púchov, že si môžu v novom systéme PaySy na správu účastníckych poplatkov hráčov vytlačiť priamo doklad za účelom získania príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Rodičom zo systému Paysy je automaticky vytvorená a na mail zaslaná faktúra (po úhrade) zo systému PaySy a Podklad pre príspevok si rodič vygenerguje a vytlačí z PaySy nasledovne:

 

1) prihlásiť do PaySy

2) na hlavnej ploche vľavo v čiernej lište dolu stlačiť: Podklady pre príspevok

3) na ďalšej karte Podklady pre príspevok stlačiť: ...

4) + Žiadosť o príspevok od zamestnávateľa - vyplniť a uložiť (vygeneruje sa Žiadosť na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa v zmysle § 152b Zákonníka prácePotvrdenie o preukázaní výdavkov na športovú činnosť dieťaťa)

 

 

 

Platby sa od 01.01.2023 budú realizovať výlučne na bankový účet a pod variabilným symbolom, ktorý bude generovaný zo systému PAYSY.

 

Vystavenie dokladu za obdobie, za ktoré prislúcha platba, si vytlačí zo systému PAYSY ten zákonný zástupca, ktorý si chce doklad uplatniť u zamestnávateľa, prípadne do svojich nákladov. Ak si chce počas roka časť nákladov na športovú činnosť uplatniť druhý zákonný zástupca, vie si zmenu dokladu vytlačiť zo systému PAYSY, ak má vytvorený 2. používateľský účet. 

 

Usmernenie Finančnej správy SR, ktoré bližšie špecifikuje podmienky, za ktorých môže byť: príspevok priznaný od zamestnávateľa, prípadne podmienky, za ktorých sa môžu výdavky na športovú činnosť dieťaťa uznať do nákladov (pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a nepretržitej činnosti 24 mesiacov).

 


Užitočné informácie, ktoré sa zistili:

Spoločnosti Continental tento dobrovoľný príspevok zamestnávateľa neposkytujú.

 


Články, kde sa dozviete viac o príspevku na športovú činnosť:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311#p152

 

https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/pravo-pre-ropo-a-obce/zmeny-v-zakonniku-prace-ucinne-od-1-januara-2020.m-2528.html

 

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=597


 

Zamestnávateľ si môže preveriť identifikáciu športovej organizácie MŠK Púchov s.r.o. zapísanej v Informačnom systéme športu na Slovenskom športovom portáli