Oznamujeme rodičom detí (zákonným zástupcom detí), ktoré realizujú športovú činnosť v športových kluboch MŠK Púchov, že si môžu požiadať o vystavenie dokladu za účelom získania príspevku na športovú činnosť dieťaťa touto formou:

* platba sa realizuje v hotovosti a rodič dostane podkladničný doklad z e-kasy

* k platbe rodič priloží vyplnenú žiadosť o vystavenie dokladu

 

Odporúčame rodičom, aby sa oboznámili s usmernením, ktoré bližšie špecifikuje podmienky, za ktorých im môže byť príspevok priznaný od ich zamestnávateľa, prípadne podmienky, za ktorých si môžu výdavky na športovú činnosť dieťaťa uznať do nákladov (pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a nepretržitej činnosti 24 mesiacov).

 

Vystavenie dokladu za obdobie, za ktoré prislúcha platba, žiada žiadosťou ten zákonný zástupca, ktorý si chce doklad uplatniť u zamestnávateľa, prípadne do svojich nákladov. Ak si chce počas roka časť nákladov na športovú činnosť uplatniť druhý zákonný zástupca, vypíše žiadosť so svojimi údajmi on.

 

MŠK Púchov bude žiadať ku každej platbe vždy novú žiadosť, prípadne jej kópiu, ktorá bude podkladom k vystaveniu dokladu (faktúra). Faktúra bude uhradená v hotovosti a pokladničný doklad bude úhradou vystavenej faktúry. Originál doklady zostávajú rodičom a títo predkladajú zamestnávateľovi kópie dokladov.

 

Zamestnávateľ si môže preveriť identifikáciu športovej organizácie MŠK Púchov s.r.o. zapísanej v Informačnom systéme športu na Slovenskom športovom portáli